Léonard Tsugaharu Foujita

(1886-1968)

Léonard Tsugaharu Foujita

(1886-1968)